Gaziosmanpasa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi

 

YAZIM VE YAYIM İLKELERİ

1. Baska bir yerde yayımlanmamıs veya yayım için gönderilmemis Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilir.

2. Makalenin ilk sayfasında makale baslıgı ve yazarlara ait bilgiler verilmelidir. Yazarların adları akademik unvanları ile birlikte yazılmalı ve e-posta adresleri, çalıstıgı kurum bilgileri (Üniversite, Fakülte, Bölüm vb.) ismin altında yer almalıdır.

3. İkinci sayfada makalenin Türkçe ve İngilizce ba, 200 kelimeyi geçmeyen Özet/Abstract ve en fazla 5 anahtar kelime/keywords bulunmalıdır.

4. Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır. Paragraf başı 1 cm içeriden olmalıdır.

5. Atıflar metin içerisinde (Lucas, 1988) örnegindeki gibi yer almalıdır. Kitaba atıfta sayfa numarası (North, 1992: 93) örnegindeki gibi verilmelidir.

6. Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

7. Makaleler ekleriyle birlikte 20 sayfayı geçmeyecek sekilde 3 nüsha halinde ve bir adet CD kopya edilerek gönderilmelidir.

8. Makaleler A4 boyutundaki kagıda 1,2 satır aralıgında 11 punto Times New Roman yazı tipi ile üstten 6 cm, soldan 4,5 cm, sagdan 4 cm ve alttan 6 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.

9. Makalelerin yazımında burada belirtilmeyen diger konularda bilimsel makale yazım kurallarına uyulmalıdır.

10. Makalelerin içeriginden yazarlar sorumludur.

11. Dergi yayın ilkelerine, yazım kurallarına ve bilimsel arastırma metotlarına uygun olarak gönderilmeyen makaleler dikkate alınmaz.

 

Kaynak Gösterimi

Alfabetik olarak tek satır aralıgında, ilk satır sola dayalı, diger satırlar 1 cm içeriden yazılmalıdır.

Kitap

North, D.C. (1992), Institutions, Institutional Change and Economic Performance,

Reprinted, New York: Cambridge University Press.

Makale

Lucas, R.E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of

Monetary Economics, 22: 3-42.

 

ÖRNEK GİRİŞ SAYFASI

OECD Ülkeleri İçin Genişbant Abone Sayısını Etkileyen Faktörlerin

Çoklu Regresyon Modeli İle Analizi

 

Bilge Çubukcuoğlu[1], Taner Ersöz[2]

Muharrem Düğenci[3], Turgut Özseven[4]

 

Özet

             Genişbant internet hizmetleri, bilgi ekonomisinin en önemli altyapılarından birini oluşturmakta ve hem sosyal hem de iktisadi pek çok alanda yeni dönüşümlere sebep olmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin rekabet avantajlarını kaybetmemeleri için ülke birey ve kurumlarının söz konusu hizmetlere olan erişim olanaklarının artırılması önem taşımaktadır. Söz konusu hedef doğrultusunda hemen her ülke çeşitli politikalar geliştirip uygulamaktadır. Makale kapsamında OECD internet sitesinden edinilen verilerden OECD üyesi 30 ülkenin genişbant abone sayılarını etkileyen çeşitli faktörlerin etkisini araştırmak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda gelir seviyesinin genişbant internet kullanımında en önemli bir etken olduğu tespit edilmiştir.

             Anahtar Kelimeler: OECD, Genişbant, Çoklu Regresyon Analizi

 

Multiple Regression Analysis of the Affecting Factors

for Broadband Membership of OECD Countries

 

Abstract

             Broadband Internet services form one of the most important foundations of knowledge economy and they stimulate new transformations in various social and financial domains. Increased accessibility to these services is crucial for a country’s citizens and corporations to maintain competitive advantages. Through the development and application of diverse policies, increased accessibility can be achieved. In this paper, a multiple regression analysis is applied to data gathered from 30 different countries from OECD official website in order to study the effects of various factors that influence broadband membership. Results show that income is the most important determinant on the preference of broadband internet.

              Key Words: OECD, Broadband, Multiple Regression Analysis

 


[1] Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, e-mail: cubukcubilge@hotmail.com

[2] Dr., TÜİK, Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı, e-mail:taner.ersoz@tuik.gov.tr

[3] Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, e-mail: mdugenci@gmail.com

[4] Öğr.Gör. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu, e-mail: turgutozseven@gmail.com

 

ÖRNEK KAYNAKÇA SAYFASI

KAYNAKLAR

Akkaya, Ş.; Pazarlıoğlu, M. V. (2000), Ekonometri I, 4. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir.Alsan, M. M. (2006), “Cost And Demand Driven Pricing Model For Internet Services And Application On Turkey’s Case”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Anonim (2013a). Organisation for Economic Co-operation and Development-Statistics,  http://www.oecd.org/statistics   (Erişim Tarihi: 15.11.2013)

Anonim (2013b) “Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi”, Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet Ekseni, Mevcut Durum Raporu, T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu İdaresi, Şubat 2013.

Bockaert, J.; Dijk, T.; Verboven, F. (2010), “Access regulation, competition, and broadband penetration: An Internet Study”, Telecommunications Policy 34:11, 661-671

Cadman, R.; Dineen, C. (2008), “Price and income elasticity of demand for broadband subscriptions: A cros-sectional model of OECD countries”, Norwich: Strategy and Policy Consultants Network LTD.

Ersöz, F. (2009), ”Avrupa inovasyon göstergeleri (EIS) ışığında Türkiye’nin konumu” , İTÜ Dergisi/b sosyal bilimler, 6:1, 3-16

Ferreruela, I. C.; Munoz, A. A. (2006), “Broadband policy assessment: Across- national empirical analysis”, Telecommunications Policy, 30:11, 661-671

Garcia-Murillo, M.; Gabel, D. (2003), “International Broadband Deployment: The Impact of Unbundling”, 31st Telecommunications Policy Conference, Arlington, VA.

Göktaş, A.; İşçi, Ö. (2010), “Türkiye’de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi İle Belirlenmesi”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi -Selçuk Üniversitesi, 14:20, 279-294.

Hausman, J. A.; Sidak, G. and  Singer, H. J., “Cable Modems and DSL: Broadband Internet Access for Residential Customers”, American Economic Association Papers & Proceedings, 91:2, 302-307

Küçüker, M. C. (2012), “OECD Ülkelerinde Genişbant İnternet Talebi: Panel Veri Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Lee, S.; Brown, J. S.; Lee, S. (2011), “A Cross-Country Analysis of Fixed Broadband Deployment: Examination of Adoption Factors and Network Effect”, Journalism & Mass Communication Quarterly, 580-596

Tözer, A. (2011), “Genişbant internet hizmetleri piyasasında düzenleme, rekabet ve düzenleyici kurum politikalarının değerlendirilmesi”, STPS- Science and Technology Policy Studies Center, No: 1102, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Turner, S. D. (2006), “Broadband Reality Check II: The Truth Behind America’s Digital Decline”, Free Press, www.freepress.net/files/bbrc2-final.pdf