23 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Murat Hanilçe

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar Dr. Fehim Kuruloğlu

Tokat  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYücel Erol  
STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME ANALİZİ İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Sayı 23, ss.01-26

STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS ANALYSIS RELATIONSHIP: A CONCEPTUAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.311
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Çidem Öğr. Gör. Hamdi KARAKAŞ  
AKADEMİSYENLERE GÖRE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 23, ss.27-44

PROBLEMS OF VOCATIONAL SCHOOLS AND SOLUTION SUGGESTIONS FROM THE POINT OF VIEW OF ACADEMICIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda Topgül  
AİLE DOSTU POLİTİKALAR VE İŞ YAŞAMININ UYUMLAŞTIRILMASI ÇERÇEVESİNDE UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 23, ss.45-66

THE EVALUATIONS OF PRACTICES WITHIN THE FRAMEWORK OF HARMONIZATION OF FAMILY FRIENDLY POLICIES AND WORKING LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Ülgen  
FATİH WILLIAM TARAFINDAN AVRUPA’NIN YENİDEN DİZAYNI
Sayı 23, ss.67-80

THE RENEW DESIGN OF EUROPE BY THE CONQUEROR WILLIAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Çolak İsmet Türkmen, Murat Hanilçe  
HALKIN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİLİNÇ DURUMU: “TOKAT ÖRNEĞİ"
Sayı 23, ss.81-102

HISTORICAL AND CULTURAL CONSCIOUS STATUS OF THE PUBLIC: “TOKAT EXAMINATION”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya Yeşilyurt  
LİVANELİ (ARTVİNLİ) MEMURLAR BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE TEVCİH VE AZİL SEBEPLERİ
Sayı 23, ss.103-128

REASONS FOR DISMISSAL AND GRANTS OF OFFICERS FROM LIVANE (ARTVIN) IN THE OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Barış Emin Barlas  
KAMU MALİYESİ TEORİSİNDE KÜRESEL KAMUSAL MALLAR
Sayı 23, ss.129-152

GLOBAL PUBLIC GOODS IN PUBLIC FINANCE THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.316
Özet | Abstract | Tam Metin |

DOĞAN BOZDOĞAN  
PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNİN VERGİ CEZALARININ YAPTIRIM GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 23, ss.153-168

THE EFFECT OF INSTITUTE OF REPENTANCE AND ADJUSTMENT ON SANCTION POWER OF TAX PENALTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Can  
TÜRKİYE’DE İNTERNET SUÇLARI VE İNTERNET GÜVENLİĞİ İLE ALAKALI OLARAK BİREYLERİN ALGILARI
Sayı 23, ss.169-183

PERCEPTIONS OF INDIVIDUALS RELATING TO INTERNET CRIMES and INTERNET SECURITY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal Varışoğlu Hakan Sönmez  
“LÂ: SONSUZLUK HECESI” ADLI ROMANDA AYNA METAFORU
Sayı 23, ss.185-193

THE MIRROR METAPHOR IN “LÂ: SONSUZLUK HECESI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayramgul Dıykanbayeva  
KIRGIZ HALK ŞAİRİ KAZIBEK
Sayı 23, ss.195-206

KIRGIZ MISNTREL KAZIBEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpay Doğan Yıldız  
YILDIZ RAMAZANOĞLU’NUN HİKÂYELERİNDE DEĞİŞEN HİKÂYE BOYUTLARI
Sayı 23, ss.207-216

NARRATIVE ASPECTS VARYING IN STORIES OF YILDIZ RAMAZANOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Şahin  
MEÂ’LÎ’DEN NÂMIK KEMÂL’E KEDİ MERSİYESİ
Sayı 23, ss.217-238

A CAT’S ELEGY FROM MEÂ’LÎ TO NÂMIK KEMÂL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kaşıyuğun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İsmet TÜRKMEN, İsmail Fazıl Paşa, Askeri-Siyasi Hayatı ve Fikirleri (1856-1921), Altınpost Yayınları, Ankara 2015.
Sayı 23, ss.239-241

İsmet TÜRKMEN, İsmail Fazıl Paşa, Askeri-Siyasi Hayatı ve Fikirleri (1856-1921), Altınpost Yayınları, Ankara 2015.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.19129/sbad.322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burhan Budak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Necati Çavdar, (Üç Devrin Mazisi) Son Osmanlı Sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa, Berikan Yayınevi, Ankara 2016.
Sayı 23, ss.243-246

Necati Çavdar, (Üç Devrin Mazisi) Son Osmanlı Sadrazamı Ahmet Tevfik Paşa, Berikan Yayınevi, Ankara 2016.

Özet | Abstract | Tam Metin |